Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van de cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse.
Woensdag 16 april 2014 om 20.00 uur, Hotel Oepkes, West Terschelling

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2013
4. Jaarverslag 2013
5. Financieel verslag 2013 en verslag kascommissie
6. Begroting 2014
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is:Marga Wortel

Het bestuur draagt twee nieuwe kandidaten voor om de vacante bestuursplaatsen in te nemen:
Sietze Hamstra, Midsland
Cees J. Spanjer, Lies

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk twee etmalen voor aanvang van de vergadering.

Pauze

9. Benoeming lid kascommissie
10 Verslag redactie Schylge myn Lântse
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering zal het nieuwe bestuur van de SBT, Stichting Bunkerbehoud Terschelling, verslag uitbrengen over de opzet van de nieuwe stichting en de voortgang op het Tigercomplex.

Hierop aansluitend wordt een film vertoond over een uitzending van radio Fryslân met filmbeelden van Jan Duyf en een verhaal van Piet de Jong. Tevens komt een verhaal van Dirk Meyer over de oorlog aan bod.

Het bestuur.