Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar op dinsdag 4 april gehouden in Hotel Oepkes te West-Terschelling, Hoorn. Aanvang 20.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016 en verslag kascommissie
 6. Begroting 2017
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar zijn Marga Wortel, Cees Spanjer en Sietze Hamstra.
  Aftredend en niet verkiesbaar is Iemke Bergsma.
  Het bestuur stelt Nienke Bakker-Cruiming voor als nieuwe penningmeester Hilde Zeeders als algemeen lid.
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk twee etmalen voor aanvang van de vergadering.
 8. Benoeming lid kascommissie
 9. Hûske op e hoek
 10. Verslag redactie Schylge myn Lântse
 11. Werkgroep website
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het bestuur.

Het programma na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering is nog niet bekend.