Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Woensdag 22 april 2015  vindt om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering plaats in het ons huis te West-Terschelling.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2014
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financieel verslag 2014 en verslag kascommissie
 6. Begroting 2015
 7. Contributie
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar zijn Pieter de Haan en Cecile Hek-van Oordt.
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk twee etmalen voor aanvang van de vergadering.
 9. Benoeming lid kascommissie
 10. Verslag redactie Schylge myn Lântse
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Pauze

Na de pauze vertoont Flip Tocila oude en nieuwe filmpjes over Terschelling.