In het jaar 2023 was Schylge myn Lântse weer volop betrokken bij tal van onderwerpen die het eiland aangaan. Hier volgt een verslag over het jaar.

Leden   
Het ledenaantal stabiliseerde zich in 2022 en lag op 1 januari 2023 op 1166 leden. We hoopten op een stijging in 2023 en dat is inderdaad uitgekomen. Het leden aantal is met 11 stuks gestegen.

Er waren  38  opzeggingen, door overlijden en/of verhuisd of andere redenen en er waren 49 nieuwe aanmeldingen. Zo zijn er op 1 januari 2024 1177 leden.

Bestuurszaken

Bestuur:

Penningmeester Nienke Bakker – Cruiming, bestuurslid en penningmeester vanaf 2017 was aftredend en niet herkiesbaar. Marja Duerden-Ruijg is toegetreden als nieuwe penningmeester en
als aanvulling op het bestuur is Nienke Schol in het bestuur gekomen. Remko Pals was Vicevoorzitter en heeft met algemene stemmen het voorzitter op zich genomen.
Het bestuur in 2023:
Remko Pals                                      voorzitter                          2019 – aftredend 2025
Marja Duerden-Ruijg                     penningmeester            2023 – aftredend 2026
Reina Haringa-Buren                    secretaris                         2018 – aftredend 2024
Gea van Essen                                algemeen lid                  2016 – aftredend 2025
Saskia Vis-Smit                              algemeen lid                  2021 – aftredend 2024
Nienke Schol                                   algemeen lid                   2023 – aftredend 2026

Er zijn vertegenwoordigers van Schylge myn Lântse die zitting hebben in andere besturen:

Stichting Schellinger Erfdeel                      Frits Blees en Gea van Essen

Stichting Húske op’e hoek                          Sil Roos

Redactieleden tijdschrift in 2023
Pieter van der Meer, Flip Tocila, Hille van Dieren, Geeske Roos, Marlies de Boer-Ruijg, Edward Petersen.
Ledenadministratie: Jauk Hek en Petra Rusticus
Website: Hanny Otter-Wouda.
Facebook en Instagram : Marlies de Boer-Ruijg

De bestuursvergaderingen zijn regelmatig bij één van de bestuursleden thuis. We vergaderen ongeveer acht maal per jaar.

Jaarlijks beleggen we ook een combinatievergadering in een informele bijeenkomst met de redactie van het tijdschrift om op de hoogte te blijven van elkaars werk. Dit jaar was dit samenkomen eind september in de schuur van het huifkarbedrijf Noordsvaarderij van Wiemet Wortel op West.


De redactie werkt goed en enthousiast samen om ieder kwartaal een leuk boekje uit te brengen.  
Ze willen ook graag eens op werkbezoek naar bijvoorbeeld Texel of Vlieland. Het leggen van contacten met andere eilanden is altijd goed. Na het overleg, waarin nog diverse onderwerpen besproken werden, konden we in de sfeervolle schuur aan de grote tafel met elkaar proosten op het geweldige werk dat de redactie verzet. Een groot compliment voor deze hechte groep mensen.

De historie van Terschelling  blijft een gewild onderwerp. Reacties met interessante onderwerpen gaan naar de redactie. Soms leidt dit tot een leuk artikel in het boekje en er kunnen vragen worden geplaatst in de rubriek ‘Vragen staat vrij’. We krijgen ook veel specialistische vragen van mensen uit het gehele land. Die vragen over de cultuurhistorie zetten we door naar het Historisch Centrum ’t Behouden Huys, daar ligt de kennis m.b.t. de cultuurhistorie van het eiland. De medewerkers werken ontzettend hard om alle vragen die binnenkomen te beantwoorden. Verder werkt men met inbreng van verenigingen met hun informatie aan het Digitaliseringsprogramma. De website “Erfgoed Terschelling” krijgt steeds meer gestalte.  

Meepraten SML
We worden door diverse mensen benaderd voor informatie of ondersteuning. Zo zijn we in 2023  betrokken in de voorbereidingen voor een LEADER, (Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling) aanvraag van de eilanden. Daartoe hebben we in het beginstadium online vergaderd met de andere Friese Waddeneilanden en zijn we op 15 maart samen met Terschellinger verenigingen en ondernemers bijeen geweest in de Walvisvaarder.

Ook zijn we geïnformeerd over de inventarisatie van graven die men wil behouden op de begraafplaats van West.
We hebben meegedacht met het opzetten van het archeologieproject van de universiteit van Amsterdam, “Care Schylge” Een project dat gedurende 5 jaren, jaarlijks naar het eiland komt.
Marja en Saskia participeren in de overleggen met betrekking tot de omgevingsvisie. (27 juni en 22 november)

En zo zijn er nog meer onderwerpen waarvoor (vaak per mail) onze input wordt gevraagd.


Jaarverslag 2023
In januari ontvingen we van Eilard Jacobs een verzoek tot financiële bijdrage voor zijn boek “Eerstelingen” een boek over zomerhuisjes die voor de oorlog op Terschelling zijn gebouwd. Er werd € 250,00 toegezegd.

Op 22 januari hielden we een gezellige middag voor de vrijwilligers van onze vereniging met hun partners. In het West End Theater werden de 35 aanwezigen verrast met een “Feel Good-film” “The Peanut Butter Falcon”. Een gezellige middag die werd afgesloten met een hapje en een drankje.

In februari gingen we verder met de voorbereiding van het toneelstuk Yn ‘e Snee van de Aaster Joonpraters. En het verzoek van de vereniging om dit toneelstuk op film te laten vastleggen door Terschelling TV. Met een bijdrage van Jaap Bos, subsidie van de Gemeente en een bijdrage van SML konden we dit toezeggen.


En van 6 tot 11 maart was het zover. In de Stoek in Hoorn, onder leiding van regisseur Geeske Roos, speelden negen leden van de toneelgroep De Aaster Joonpraters in vier uitverkochte voorstellingen de sterren van de hemel met het toneelstuk Yn’e Snee. Gesproken in het Aasters en een beetje Westers. Het waren geweldige avonden. De aanwezigen hebben enorm genoten van de voorstellingen en de enorme inzet van de spelers. Petje af. En…. Het mooie is, het stuk is nu ook te zien op film.

Op 21 maart borduurden we verder op het onderwerp Yn’e Snee, door het organiseren van onze inloopdag in zorgcentrum ”De Stilen”. Onder organisatie van Marga Wortel, Cees Rijf en Saskia Pals (de Stilen) werden herinneringen opgehaald en sterke verhalen verteld aan de hand van fotoboeken van Tjeb Cupido en wijlen Peter van Riessen.

Er waren winterse voorwerpen uit museum ’t Behouden Huys. Frans, Lieuwe en Piet lieten vanuit hun werkgroep ‘Terschelling films van vroeger’, een mooie doorlopende diavoorstelling zien.     

De  jaarlijkse ledenvergadering vond plaats op 20 april in Maritiem Instituut Willem Barentsz, de Zeevaartschool op West. Vooraf aan de vergadering vertelde Marcel Krijnen, vanuit het managementteam, over de ontwikkeling van de zeevaartschool. In 1875 opgericht als school voor zeevarenden en uitgegroeid tot een modern instituut in de huidige vorm.

Op de agenda stonden de jaarlijks terugkomende onderwerpen. In de vergadering werd Nienke Bakker bedankt voor de jaren van inzet als penningmeester van de vereniging en werden Marja Duerden en Nienke Schol geïntroduceerd als respectievelijk  penningmeester en bestuurslid.

Ook kregen diverse verenigingen weer gelegenheid om te vertellen over hun bevindingen. Zo vertelde de werkgroep Meslânzer Woordenboek, dat hun project de eindstreep nadert.  Van de ledenvergadering is een apart verslag gemaakt, dit is gepubliceerd in boekje 2 van 2023 en het uitgebreide verslag is op te vragen bij het secretariaat.

Op 25 april waren Pieter (redactie) en Remko (voorzitter) aanwezig bij de presentatie van het boek van Eilard Jacobs ; “Eerstelingen”

Begin mei ontvingen we een subsidieaanvraag van Stichting Ons Schellingerland voor onderhoud en bestendig maken van De Seinpaal op het Seinpaalduin op West. We besloten om het ons gevraagde bedrag toe te kennen. Dat was € 500,00

Over subsidies gesproken. We besloten om ons project voor het verbeteren van onze website aan te melden bij het Iepen Mienskipsfûns . Dat vroeg heel wat voorwerk door het opstellen van een projectplan met de bijbehorende papierwinkel en begroting. En in de zomer kregen we het goede nieuws dat onze aanvraag positief was beoordeeld. Dat betekende een bijdrage van € 1872,– uit het IMF. Een mooie ondersteuning in de kosten voor de vernieuwde website.  

Pieter (redactie) en Remko (voorzitter) waren op zaterdag 20 mei aanwezig bij de boekpresentatie van Pieter Breuker, wetenschapper voor het Fries aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG),  voor zijn boek  “Op naar Terschelling “. Het gaat over de geschiedenis van het toerisme vanaf 1581 tot de WOII.  Een historisch document.

Uit dit contact besloten we in samenwerking met boekhandel Funke een lezing te organiseren op woensdag 5 juli in “Ons Huis” op West.  

Een aantal bestuurs- en redactieleden gingen op 4 juni in Formerum op fietstocht met Gossen Smit. Ze kregen veel historische informatie mee. Een interessante middag.
Tijdens Oerol werd voorzitter Remko onder de watertoren van Hoorn geïnterviewd door de “School of wind and waves” in de Oerol Expeditie over (drink) “Water”.

Ondertussen waren de deelnemers aan het archeologieproject “Care Schylge” op Terschelling gearriveerd voor hun eerste onderzoeksjaar.
Het archeologieproject, van 20 juni tot 7 juli, bestaat niet alleen uit surveyonderzoek en graafwerk op het land, maar het project richt zich tevens op de maritieme archeologie.  

Studenten en ook de bewoners van Terschelling konden kennis maken met de archeologie van de toekomst. Samenwerking werd gezocht met musea op het eiland, de historische vereniging en betrokken bewoners.  Het project is te volgen op de website van “Care Schylge”

Eind juli kwamen Pieter van der Meer en Barbara Wagenaar-Doeksen met het idee om een busreis naar Kampen te organiseren in het kader van 700 jaar contacten tussen Kampen en Terschelling, de betonning van de  vaarroute en het bouwen van de eerste Brandaris.  Met financiële ondersteuning van diverse verenigingen en met medewerking van SML reisden op 30 september een groot aantal Terschellingers af naar Kampen om aan een presentatie over de geschiedenis, een rondwandeling en bezoeken aan het stadsarchief en de Kogge-werf deel te nemen.
Pieter en Barbara zijn van plan om meer excursies te verzorgen. Ze vormen nu samen met Marja een activiteitencommissie.  

Eind september ontvingen we van Henjo Hekman het verzoek tot een financiële bijdrage voor zijn boek “een verhaal zonder begin“ onderwerp is het Wapen van Terschelling. We hebben besloten hiervoor het gevraagde bedrag van € 500, toe te zeggen.

Via Streekwurk kregen we op 21 november bericht dat Gedeputeerde Staten van de provincie hebben besloten om de eilanden niet te verblijven met  de LEADER Status en geld. De input in de bijeenkomsten is niet weg, die informatie is goed bruikbaar voor uitwerking in andere programma’s binnen  landelijk gebied en binnen IMF.  

Het secretariaat van het bunkermuseum wees ons op de datum 29 mei 2025. Dan is het 80 jaar bevrijding van Terschelling. Begin 2024 komen diverse verenigingen samen om te kijken of dit gevierd kan gaan worden.

Eind november meldde de werkgroep Meslânzer woordenboek dat het boek klaar is en dat het gedrukt kan worden, mits de begroting dat toelaat. De werkgroep is bezig met fondsenwerving en vraagt samenwerking met Schylge myn Lântse. Na de feestdagen pakken we dat gezamenlijk op.

Begin december is contact opgenomen met het studentenproject “Care Schylge. Eind juni 2024 komen ze weer naar het eiland voor het tweede jaar van hun onderzoek. We bereiden samen met hen een lezing voor in begin juli.

Inmiddels is Vincent Zwart gestart met het vernieuwen van onze website. De snelheid en werkbaarheid van de bestaande site liet te wensen over en dat heeft ertoe geleid dat we hebben besloten over te gaan naar een andere Hostingprovider, XXL Hosting BV.
De website is zolang onder constructie. Voor informatie kunnen leden en belangstellenden zolang onze facebookpagina, Fodzoeker en Weekblad de Terschellinger raadplegen en natuurlijk mailen naar het secretariaat.

Hiermee zijn we alweer aan het eind van 2023 gekomen. Je ziet dat we niet stil zitten binnen SML en we staan voor nogal wat uitdagingen de komende tijd. Werken aan de vernieuwing van onze website, verder met het digitaliseren van de boekjes, organiseren van lezingen en er komen vast weer voldoende onderwerpen waarbij we worden betrokken. Dit alles kan niet zonder onze vrijwilligers.

De  vrijwilligers van onze vereniging zijn en blijven zeer belangrijk, want zonder actieve leden geen vereniging, activiteiten en het tijdschrift. Zo zorgen Jauk en Petra er bijvoorbeeld voor, met alle bezorgers, dat het boekje ieder kwartaal op het eiland wordt bezorgd. Aan de wal krijgen jullie het in de brievenbus.
De vrijwilligers van Schylge myn Lântse  hebben aan het eind van het jaar een Kerstkaart met uitnodiging voor een bezoek aan de simulator van de Zeevaartschool als dank voor hun inzet ontvangen. Een dankjewel voor alle inspanningen die iedereen het afgelopen jaar heeft geleverd voor de cultuurhistorische vereniging. Op naar 2024!