Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

 

Leden

Het ledenaantal is al een aantal jaren licht teruglopend. Waren er op 1 januari 2017 nog 1263 leden, op 1 januari 2018 was dit verminderd tot 1255 leden. 40 leden waren door opzegging of overlijden, maar ook simpelweg wegens adres onbekend of omdat de contributie niet betaald is, uit de administratie verwijderd. Toch zijn er ook 32 nieuwe aanmeldingen in 2017 geweest en dat zijn er 18 meer dan over 2016. Dit is een positief teken en een opsteker voor de schrijvers en redactie van het tijdschrift.

Bestuurszaken

In 2017 is het bestuur van samenstelling en aantal gewijzigd: Iemke Bergsma is na 7 jaar als penningmeester niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Nienke Bakker-Cruiming voorgedragen als nieuwe penningmeester en zij is met algemene stemmen gekozen. Hilda Zeeders wordt als 7de algemeen bestuurslid voorgedragen en met algemene stemmen gekozen. Cees Spanjer, Marga Wortel en Sietze Hamstra zijn alle drie aftredend en herkiesbaar en zij worden met algemene stemmen herkozen.

Het bestuur in 2017:

Pieter de Haan                                 voorzitter                           2012 – aftredend 2018

Nienke Bakker-Cruiming             penningmeester                2017 – aftredend 2020

Gea van Essen                                 secretaris                           2016 – aftredend 2019

Marga Wortel                                   algemeen lid                     2008 – aftredend 2020

Cees Spanjer                                    algemeen lid                     2014 – aftredend 2020

Sietze Hamstra                                algemeen lid                     2014 – aftredend 2020

Hilda Zeeders                                   algemeen lid                     2017 – aftredend 2020

 

Namens Schylge myn Lântse hebben (bestuurs)leden zitting in andere besturen:

Stichting Schellinger Erfdeel                       Cees Rijf/Cees Spanjer

Gerrit Luidinga Stichting                              Rikus van der Veen

Stichting Húske op’e hoek                            Sil Roos

Stichting Bunkerbehoud Terschelling       Sietze Hamstra

Het bestuur heeft in 2017 zes maal vergaderd, bij een van de bestuursleden thuis en één maal een informele bijeenkomst met de redactie van het tijdschrift om op de hoogte te blijven van elkaars werk.

Het bestuur heeft in 2017 meegedacht en meegepraat over de toekomst van Museum ’t Behouden Huys, in het Project Kwelderherstel, het Project Tonnenloods, het project Landschapsbiografie, tijdens het symposium van Staatsbosbeheer over de Boschplaat en met de Stilen over de wens van de bewoners om Sunderum als immaterieel erfgoed aangewezen te krijgen.

Het bestuur heeft in 2017 de verbouwing van het Museum ’t Behouden Huys op de voet gevolgd. Op 25 april was er een tussentijdse bezichtiging van de voortgang. En op 27 november waren bestuur en redactie uitgenodigd voor een trotse rondleiding en de onthulling van het door de vereniging geschonken uithangbord.

Ook de Folkshegeskoalle in Hoorn heeft het bestuur in 2017 twee maal uitgenodigd: voor de opening van de expositie over bijna 70 jaar volkshogeschool en voor de opening van de nieuwe dansvloer in het bos.

Het bestuur heeft verschillende verzoeken gekregen voor een financiële bijdrage verbonden aan de cultuurhistorie van Terschelling. Barrevoet gaat in de zomer van 2018 een theatervoorstelling maken met eilander kinderen over de kerk van Hoorn: ‘Een nacht in de St. Janskerk’, Stichting Sporen in het zand gaat een reconstructie maken van de kaap op het Seinpaalduin. De vrienden van de oude begraafplaats hebben onderhoud gepleegd aan de toegangspoort van de Oude Begraafplaats te West. De vereniging heeft de totstandkoming van drie boeken ondersteund: Stelling Terschelling van Jan Smit, Gereformeerden op Terschelling van Arjen Bakker en een tweede Terschellinger boek van Paulus de Boskabouter met luister-CD voor de uitspraak van de dialecten.

In het totaal is daarvoor € 4325 toegekend.

 

Activiteiten in 2017

We begonnen het jaar met de Stilendag op 7 maart. Deze drukbezochte dag met koffie met gebak, particuliere fotoboeken en voorwerpen uit de collectie Behouden Huys leveren de bewoners en bezoekers veel plezier en verhalen van vroeger. De film Oh Schylge was voor veel bewoners een grote blijk van herkenning, maar misschien wel iets te snel gesneden. Dat was voor velen reden om ook de tweede voorstelling te komen om wat ze gemist hadden te kunnen zien.

De algemene ledenvergadering was op 4 april. 42 leden waren aanwezig in hotel Oepkes te West om kennis te nemen van en goedkeuring te geven aan de notulen en het (financieel)jaarverslag van 2016, en in te stemmen met de voorgestelde bestuurswissel, herverkiezing van drie bestuursleden en de herverkiezing van het 7de algemene bestuurslid. Ter afsluiting werden korte filmpjes getoond die Martijn Schot gedigitaliseerd heeft.

In 2017 hebben we niet met een kraam op de Beestenmarkt gestaan, maar wel op 28 december op de Midwintermarkt. Ondanks het slechte weer zijn we in gesprek geraakt met toevallige voorbijgangers en hebben mensen uitgedaagd om de fotoquiz te beantwoorden. We hebben ook dit jaar weer mensen kunnen interesseren voor de cultuurhistorische vereniging en het tijdschrift.

De najaarslezing is over het jaar heen getild en zal in het jaarverslag van 2018 worden behandeld.

Onze belangrijkste dag was de Vrijwilligersdag, want zonder actieve leden geen vereniging, activiteiten en het tijdschrift (in de bus). Op 15 oktober hebben we alle actieve leden uitgenodigd voor een gezamenlijke dag op West met het thema ‘bier en worst’. We begonnen met een welkomsdrankje in hotel Nap en werden daar in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een rondleiding in de brouwerij Schoemrakker met een uitleg over het bierbrouwproces en de andere groep kreeg van slager Anne Schaafsma uitvoerig verhaal over het slagersvak op Terschelling en van zijn slagerij in het bijzonder. Inclusief sterke verhalen over losgebroken koeien natuurlijk.  Vervolgens hebben we de dag bij hotel Nap afgesloten met een hapje en een drankje, opvallend veel (Schoemrakker)bier en worst.

Een dankjewel voor alle inspanningen die iedereen het afgelopen jaar heeft geleverd voor de cultuurhistorische vereniging. Daarvoor allen dank