Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

STATUTEN

 

NAAM, ZETEL, DUUR.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:

Cultuurhistorische vereniging “SCHYLGE MYN LÂNTSE” (voorheen Vrienden van Het Behouden Huys).

Zij is gevestigd op Terschelling.

Zij is opgericht op 29 november 1964 voor 29 jaar en 11 maanden onder de naam: Vereniging Vrienden van de Terschellinger Musea; zij is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

DOEL, MIDDELEN.

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel:

 1. belangstelling te wekken voor- en de studie te bevorderen omtrent Terschelling en zijn historische- en huidige bevolking, dialekten en kultuurvormen in al haar uitingen;
 2. verspreiding van de aldus verkregen kennis;
 3. het opsporen-, verwerven-, tentoonstellen- en voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften van historisch belang en andere getuigenissen.

Artikel 3. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van bijeenkomsten, eventueel excursies;
 2. het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten op enig onderzoeksterrein en steunverlening aan onderzoekers;
 3. het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties, het bevorderen van de instandhouding- en zo mogelijk verbreding van kultuur-historische monumenten en/of kollekties op Terschelling;
 4. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van kultuur en historie;
 5. alle andere wettige middelen.

 

LIDMAATSCHAP.

Artikel 4.

De vereniging bestaat uit:

 1. gewone leden;
 2. leden-donateurs;

Gewone leden zijn uitsluitend natuurlijke personen.

Leden-donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.

Gewone leden en leden-donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage die bij reglement wordt vastgesteld.

 

Artikel 5.

Zij, die als gewoon lid wensen toe te treden melden zich daartoe schriftelijk of mondeling bij een bestuurslid; zij die als lid-donateur wensen toe te treden, melden zich daartoe schriftelijk tot de secretaris.

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. schriftelijke opzegging bij het secretariaat, wat vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden;
 2. opzegging door het bestuur op grond van wanbetaling na herhaalde aanmaning;
 3. vervallenverklaring krachtens een gemotiveerd besluit van het bestuur, hetwelk aan het betrokken lid of het betrokken lid-donateur binnen één week schriftelijk wordt medegedeeld. Betrokkene kan binnen vier weken na dagtekening van deze mededeling schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering, die op dit beroep in haar eerstvolgende vergadering beslist. Bij het nemen van deze beslissing kan worden bepaald, dat het lidmaatschap voor betrokkene ook in de toekomst uitgesloten is;
 4. overlijden;
 5. ontbinding, voor wat betreft rechtspersonen.

 

BESTUUR

Artikel 6.

 1. Het bestuur der vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, die door de ledenvergadering (jaarlijkse algemene ledenvergadering) worden gekozen uit de gewone leden; de ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan;
 2. Het bestuur bestaat uit: 1.voorzitter; 2.sekretaris; 3.penningmeester; die op Terschelling woonachtig moeten zijn; 4 tot en met 7: hun plaatsvervangers en overige bestuursleden;
 3. de vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de sekretaris of de penningmeester, respektievelijk hun plaatsvervangers;
 4. alle, voor de vereniging bindende stukken en bescheiden, worden door de voorzitter en de sekretaris getekend of door hen, die dezen rechtens vervangen;
 5. het bestuur is met machtiging van de algemen ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen-, vervreemden- of bezwaren van registergoederen;
 6. de leden van het bestuur hebben zitting voor de tijd van drie jaar; de aftredenden zijn herkiesbaar;
 7. de wijze bestuursverkiezing wordt bij huishoudelijk reglement bepaald’

 

VERGADERINGEN.

Artikel 7.

De ledenvergaderingen worden gehouden op Terschelling. Zij worden schriftelijk bijeengeroepen door de sekretaris op een termijn van tenminste acht dagen. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur, eveneens bij schriftelijke kennisgeving.

Het bestuur vergadert tenminste één keer in de drie maanden. Voor zover niet anders is bepaald, neemt de ledenvergadering haar besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De gewone leden en leden-donateurs hebben ieder één stem.

Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van stemming.

Artikel 8.

Jaarlijks vóór 1 juni wordt een ledenvergadering gehouden, waarin moeten worden behandeld:

 1. het jaarverslag van de sekretaris;
 2. het jaarverslag van de penningmeester;
 3. verkiezing van bestuursleden;
 4. benoemen van een kascommissie;
 5. eventuele voorstellen van bestuur of leden;
 6. alle verdere voorkomende zaken op de vereniging betrekking hebbend en die het bestuur wenst te behandelen.

Op elke agenda moet een rondvraag voorkomen, om de leden in de gelegenheid te stellen vragen en wensen te richten tot het bestuur.

Artikel 9.

Vijftien leden kunnen gezamenlijk een voorstel voor de in artikel 8. bedoelde ledenvergadering indienen, zij moet dit één maand tevoren schriftelijk aan de sekretaris doen toekomen.

Artikel 10.

Behoudens het in artikel 8 bepaalde, wordt een ledenvergadering belegd, wanneer het bestuur dat nodig oordeelt of tenminste vijftien leden de wens tot het uitschrijven daarvan schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur, met opgave van de onderwerpen welke men wenst behandeld te zien. Het bestuur is verplicht aan deze wens binnen één maand gevolgd te geven blijft het bestuur in gebreke aan zodanig verzoek gevolg te geven dan hebben bedoelde leden het recht, zèlf daarover te gaan.

 

GELDMIDDELEN.

Artikel 11. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. de jaarlijkse bijdrage van gewone leden en leden-donateurs;
 2. subsidies;
 3. erfstellingen en legaten;
 4. schenkingen;
 5. opbrengst van publikaties;
 6. andere baten.

Artikel 12.

Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over de geldmiddelen en eigendommen der vereniging; het doet in de in artikel 8 bedoelde vergadering rekening en verantwoording van het gevoerde beheer.

De kontributie wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 13.

De ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast; dit mag niet in strijd zijn met deze statuten. Ter nadere regeling van hetgeen in deze statuten is bepaald, benevens van hetgeen verder nog nodig zal blijken te zijn, wordt door de algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, een huishoudelijk reglement vastgesteld, hetwelk niet in strijd mag zijn met de statuten.

 

WIJZIGING DER STATUTEN.

Artikel 14.

Tot wijziging van de statuten kan worden besloten door de ledenvergadering, die uitdrukkelijk daartoe is bijééngeroepen, waarin meer dan de helft van alle stemgerechtigden aanwezig is en zich tenminste twee/derden der stemgerechtigde aanwezigen voor het desbetreffende voorstel hebben verklaard. Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig is, wordt tenminste veertien dagen en ten hoogste twee maanden later, een tweede vergadering gehouden, waarop hetzelfde voorstel aan de orde wordt gesteld en is het voorstel alleen dan aangenomen, indien tenminste drie/vierden van de uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor hebben verklaard. Besluiten tot wijziging treden niet in werking voordat daarvan een notariële akte is verleden.

 

ONTBINDING DER VERENIGING.

Artikel 15.

Tot ontbinding der vereniging kan alleen worden besloten op dezelfde wijze als omschreven in artikel 14, echter onder voorwaarde dat de vergadering wordt bijgewoond door tenminste drie/vijfden van de stemgerechtigde leden. Is dat aantal niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering uitgeschreven, te houden binnen zes weken na de eerste vergadering, waarop wettige besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het aantal der stemgerechtigde leden. Het voorstel tot ontbinding moet tenminste een maand voor de datum van behandeling aan de stemgerechtigden bekend gemaakt worden.

Bij ontbinding der vereniging beslist de algemene ledenvergadering over de bestemming van de bezittingen der vereniging en eventueel batig saldo; deze bestemming moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze vereniging.

Artikel 16.

Bij geschillen over de uitlegging van deze statuten berust de beslissing bij de ledenvergadering. Aangelegenheden waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement uitspraak doen, worden bij beslissing van het bestuur geregeld.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.