Projecten sml

lutine overleg

Bij diverse projecten welke op Terschelling lopen is SML vanuit haar cultuur historische achtergrond betrokken.

Bij b.v. het bunkerproject op de Tiger is SML de trekker van het gehele project. Zowel voor wat betreft de subsidie aanvraag (gezamenlijk met de overige Waddeneilanden) als ook de projectleiding.

Bij andere projecten is SML meer zijdelings betrokken, bij de kwelderontwikkeling met diverse partijen zoals b.v. D.L.G. , Oerol, diverse buurtschappen etc. Samen met de Stichting Waterschaperfgoed is het project Stryperdyk in werking gezet.

Hiernaast kunt U een nadere uitwerking lezen van de projecten waarbij SML betrokken is..

Terug

Kwelderontwikkeling Striep en de Ans

Samen met diverse andere partijen is Schylge myn Lântse betrokken bij de kwelderontwikkeling in het buitendijkse gebied bij Seeryp en Formerum. De Stryper kwelder is een restant van een buitendijkse kwelder bij het buurtschap Seeryp. De Ans ligt verder oostwaarts aan de dijkvoet tussen het Formerumer Wiel en de Liesingersluis.

De kwelders zijn lange tijd gebruikt voor beweiding en oogsten van hooi en vertegenwoordigen daarom een cultuur historische waarde. Ook dragen kwelders bij aan een rijke variatie van de Waddenzee, broedgelegenheid voor vogels, foerageergebied voor weidevogels en wadvogels.

raf

Het is de wens van betrokken eilanders om één of meer van deze historische kwelders onder de dijk te herstellen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een evenwicht wordt gevonden tussen natuur, cultuur en economie. Van daar ook dat o.a. Oerol een van de partijen die een visie kan geven op landschapskunst.

In maart 2019 is besloten om dit project stop te zetten. 

 


Foto boven: Stryper kwelder, © Ramon Pallares