Projecten sml

lutine overleg

Bij diverse projecten welke op Terschelling lopen is SML vanuit haar cultuur historische achtergrond betrokken.

Bij b.v. het bunkerproject op de Tiger is SML de trekker van het gehele project. Zowel voor wat betreft de subsidie aanvraag (gezamenlijk met de overige Waddeneilanden) als ook de projectleiding.

Bij andere projecten is SML meer zijdelings betrokken, bij de kwelderontwikkeling met diverse partijen zoals b.v. D.L.G. , Oerol, diverse buurtschappen etc. Samen met de Stichting Waterschaperfgoed is het project Stryperdyk in werking gezet.

Hiernaast kunt U een nadere uitwerking lezen van de projecten waarbij SML betrokken is..

Terug

Project Stryperdijk

Op Terschelling ligt tussen Kinnum en Seeryp de polder het Nieuwland of Seeryperpolder. De polder is omsloten door een oude polderdijk, een zogenaamde wierdijk en deze dijk staat bekend als de Stryperdijk.
Met het project Stryperdijk worden de volgende twee doelen beoogd:

  1. De cultuurhistorische waarde van de Stryperdijk optimaal te behouden
    Veedoorgangen worden verbeterd om verdere  uitslijting van de dijk te voorkomen, voor behoud en bevordering van een goede grasmat wordt de dijk  uitsluitend gebruikt voor schapenbeweiding en het visuele karakter van de Stryperdijk wordt versterkt door het plaatsen van authentieke hekwerken.
  2. De Stryperdijk te versterken als aantrekkelijk landschapselement voor (cultuur) toerisme.
    Informatieborden vertellen ter plaatse de geschiedenis van de Stryperdijk, Ponswiel en Polder Het Nieuwland.
    Bij het begin van de Stryperdijk (oostelijk) is een steenzettableau van  ca. 50 m2 te bezichtigen. Dit tableau komt te liggen in het talud van de Stryperdijk en beeld een aantal  verschillende vormen uit van steenbekleding van waterkerende dijken.

SmL is met het idee gekomen voor het zichtbaar maken van het vakmanschap van steenzetten ten behoeve van waterkeringen en zorgt met vrijwilligers voor de aanleg van een steenzettableau.

Het projectplan wordt door de eigenaar van de dijk Stichting Waterschapserfgoed in samenwerking met de volgende partijen uitgevoerd: Wetterskip Fryslan, Gemeente Terschelling en SmL.  
Projectuitvoering eind 2013 / begin 2014 en met subsidies van Wetterskip Fryslan, Gemeente Terschelling (beschikbaar stellen materiaal), Provincie Fryslan  Plattelansprojecten, Dirk Mentzfonds, Stichting Ons Schellingerland, SmL (aanleg steenzettableau) en Stichting Waterschapserfgoed.