JAARVERSLAG CHV SCHYLGE MYN LÂNTSE 2018

Leden
Het ledenaantal is al een aantal jaren licht teruglopend. Op 1 januari 2018 waren er 1255 leden, dit aantal is in de loop van het jaar verminderd tot 1233 leden. Een daling van  22 leden. Per 1/1/2019  1233 leden, waarvan 735 inwoners van Terschelling.

Mutaties: 46  opzeggingen, overlijden en/of adres onbekend en/of niet betaald. Er waren 24 nieuwe aanmeldingen. Daarnaast 40 adreswijzigingen.

Bestuurszaken

In 2018 is het bestuur van samenstelling gewijzigd: Pieter de Haan (voorzitter) is na 6 jaar aftredend en niet herkiesbaar.  Het bestuur heeft een functiewijziging voor Gea van Essen voorgesteld. Zij wordt door de vergadering gekozen als voorzitter. Het bestuur heeft Reina Haringa-Buren  voorgedragen als nieuwe secretaris en zij is met algemene stemmen gekozen.
Cees Spanjer heeft in juni 2018 zijn bestuursfunctie neergelegd. Door het aftreden van Cees gaat het bestuur tot de algemene ledenvergadering in 2019 verder met 6 bestuursleden.

Het bestuur in 2018:

Gea van Essen                         voorzitter                 2016 – aftredend 2019 (herkiesbaar)
Nienke Bakker-Cruiming        penningmeester     2017 – aftredend 2020
Reina Haringa-Buren              secretaris                 2018 – aftredend 2021
Marga Wortel                           algemeen lid           2008 – aftredend 2020
Cees Spanjer                            algemeen lid           2014 – tussentijds afgetreden juni 2018
Sietze Hamstra                        algemeen lid           2014 – aftredend 2020
Hilda Zeeders                           algemeen lid           2017 – aftredend 2020

Namens Schylge myn Lântse hebben (bestuurs)leden zitting in andere besturen:
Stichting Schellinger Erfdeel                     Cees Spanjer/Ellen Starrenburg
Stichting Húske op’e hoek                          Sil Roos
Stichting Bunkerbehoud Terschelling     Sietze Hamstra

Het bestuur heeft in 2018 zes maal vergaderd, bij één van de bestuursleden thuis en éénmaal een combinatievergadering  in een informele bijeenkomst met de redactie van het tijdschrift om op de hoogte te blijven van elkaars werk.
We hebben ons gebogen over het Privacybeleid. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). In de uitgave van SML jaargang 39 nummer 3, is ingegaan op de privacyverklaring. Ook is de aanmelding van nieuwe leden aangepast.

Het bestuur heeft in 2018 meegedacht en meegepraat over het in stand houden van een Takkenfuik op het Wad, het project Landschapsbiografie,  de erfgoedverordening, het maken van een film door dhr. Friedhof, het houden van een dialectenavond en heeft kennis genomen van ‘Het Molenproject’ en het voornemen van De West Aleta Singers om aandacht te besteden aan ‘100 jaar Schipbreuk West Aleta’ in februari 2020.

In juli werden we gewezen op luchtfoto’s  van Hessel van der Kooij. Door de extreme droogte waren er overduidelijk oude slenk patronen in het polderlandschap waar te nemen. Vooral bij Oosterend waren er bijzonder contouren zichtbaar in de polder. Hierover staat een stukje in de uitgave van het boekje jaargang 39 nr 3, herfst 2018

Het bestuur heeft in 2018 op de volgende uitnodigingen gereageerd: 2 februari boekpresentatie Jan Smit ‘Stelling Terschelling’; 6 april opening dansvloer Badweg 11 Hoorn; 15 de april boekpresentatie ‘Gereformeerde kerk’;  1 juni presentatie boek ‘Paulus de Boskabouter’;

30 juni opening van de expositie ‘Boeren en Buren’ in Museum ’t Behouden Huys. 21 augustus ‘Een nacht in de Sint Janskerk’ van compagnie Barrevoet.  22 augustus  De jubileumavond van De Folkshegeskoalle in Hoorn;  7 september opening van het Lutine-monument op en op 19 oktober 2018 de Grië-velddag.

We hebben in 2018 ook verschillende verzoeken gekregen voor een financiële bijdrage verbonden aan de cultuurhistorie van Terschelling.

Het ‘Namenmonument Holocaust Nederland’ is onder onze aandacht gebracht. Na een duik in de geschiedenis is besloten om 6 namen te adopteren.  Dit is op 25 juni afgerond. Het certificaat ligt  in het Behouden Huys en in de uitgave SML jaargang 39 nummer 3 is een stukje over dit onderwerp opgenomen. (bijdrage € 300,00)
Mei 2018.  Behouden Huys. Aanvraag aankoop Schilderij ‘Kapitein Jan Klijn’. In juli hebben we besloten om €1000,00 beschikbaar te stellen voor de financiering uit het aankoopfonds. Het schilderij is nu in bezit van ‘Stichting Schellinger Erfdeel’ en door een gebruikersovereenkomst is het overgedragen aan museum ’t Behouden Huys’.

November 2018. Verzoek van ‘Stichting vrienden motorreddingboot Brandaris’ voor een bijdrage van de productie van een boek over de ontstaansgeschiedenis van de eerste motorreddingboten.  Op 21 januari 2019 hebben we € 750,00 toegezegd.
In het totaal is € 2050,- toegekend.

Activiteiten in 2018

We begonnen 28 januari met een lezing van Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis in de Staatsbosbeheer Natuurschuur in Lies. Voor circa 40 bezoekers vertelde hij over wat we allemaal onder landschap kunnen verstaan, hij maakte onderscheid tussen drie uitgangspunten van landschap en hij sprak uitgebreid over het idee van de landschapsbiografie.

Op 9 maart volgde de Stilendag, een gezellige dag met films, oude foto’s en voorwerpen uit ’t Behouden Huys. Een gezellige dag met gedeelde herinneringen, een bakje met een lekkere kozak erbij en sterke verhalen.

De algemene ledenvergadering was op 19 april in de Stoek. Er waren 25 leden aanwezig om kennis te nemen van en goedkeuring te geven aan de notulen en het (financieel)jaarverslag van 2017, en in te stemmen met de voorgestelde bestuurswissel voor 2018.  Pieter de Haan is afgetreden, Gea van Essen is herkozen en van functie gewisseld. Ze is nu voorzitter. Reina Haringa is gekozen in het bestuur met de functie van secretaris. Ter afsluiting werd een film van Flip Tocila, over het herdenkingsjaar 1666,  vertoond.

Nieuw is dat onze activiteiten, naast de website, ook een plekje hebben gekregen in ‘De Sjouw’, de informatiekrant van de VVV. Hierin wordt af en toe ook een redactioneel stukje over de cultuurhistorie van Terschelling geplaatst.

De najaar lezing op 23 oktober in de Sint Jans Kerk in Hoorn werd bezocht door ca 35 belangstellenden. Tresoar-medewerker Siem van de Woude hield hier zijn lezing over het kloosterwezen in Friesland, waaronder de abt Folkert wiens naam nog aanwezig is op een straatnaambord in Hoorn.

Onze Vrijwilligersbijeenkomst, zeer belangrijk want zonder actieve leden geen vereniging, activiteiten en het tijdschrift (in de bus), hebben we dit jaar op een andere wijze ingekleed. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de première van het toneelstuk ‘Pineboek’ op 14 november 20.00 uur in de Stoek.  Deze avond was de aftrap tot een reeks voorstellingen van het toneel. De Aaster Joonpraters hebben het komische toneelstuk ‘De ingebeelde zieke’ van de Franse schrijver Molière bewerkt en het stuk ‘Pineboek’ over de zieke heer Evert Popma, in 6 uitverkochte voorstellingen opgevoerd. Een compliment aan de spelers, schrijvers en begeleiders. Een geweldige prestatie die de vele bezoekers een geweldige avond met ‘Pineboek van het lachen’ hebben bezorgd.
Een dankjewel voor alle inspanningen die iedereen het afgelopen jaar  heeft geleverd voor de cultuurhistorische vereniging. Daarvoor allen dank.