Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’   

Jaarrekening 2015
Balans per 31-12-2015
31-12-2015 31-12-2014
Activa
Te vorderen 160 160
Liquide middelen 56.545 50.776
56.705 50.936
31-12-2015 31-12-2014
Passiva
Algemene reserve 56.705 50.936
56.705 50.936
Staat van baten en lasten 31-12-2015
31-12-2015 31-12-2014
Ontvangsten 25.428 24.673
Kosten 19.886 23.657
5.542 1.016
Bijzondere baten 0 1.450
Rentebaten 228 382
Resultaat 5.770 2.848