Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’   

Jaarrekening 2015
Balans per 31-12-2015
31-12-201531-12-2014
Activa
Te vorderen160160
Liquide middelen56.54550.776
56.70550.936
31-12-201531-12-2014
Passiva
Algemene reserve56.70550.936
56.70550.936
Staat van baten en lasten 31-12-2015
31-12-201531-12-2014
Ontvangsten25.42824.673
Kosten19.88623.657
5.5421.016
Bijzondere baten01.450
Rentebaten228382
Resultaat5.7702.848