Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’

Jaarrekening 2016
Balans per 31-12-2016
31-12-201631-12-2015
Activa
Te vorderen160160
Liquide middelen62.14556.545
62.30556.705
31-12-201631-12-2015
Passiva
Algemene reserve62.30556.705
62.30556.705
Staat van baten en lasten 31-12-2016
31-12-201631-12-2015
Ontvangsten27.96325.428
Kosten21.10619.886
6.8575.542
Bijdragen aan derden1.3500
Rentebaten92228
Resultaat5.5995.770