Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’

Jaarrekening 2016
Balans per 31-12-2016
31-12-2016 31-12-2015
Activa
Te vorderen 160 160
Liquide middelen 62.145 56.545
62.305 56.705
31-12-2016 31-12-2015
Passiva
Algemene reserve 62.305 56.705
62.305 56.705
Staat van baten en lasten 31-12-2016
31-12-2016 31-12-2015
Ontvangsten 27.963 25.428
Kosten 21.106 19.886
6.857 5.542
Bijdragen aan derden 1.350 0
Rentebaten 92 228
Resultaat 5.599 5.770