Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

 Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’
Jaarrekening 2017
Balans per 31-12-2017
31-12-2017 31-12-2016
Activa
Te vorderen

1.815

160

Liquide middelen

70.491

62.145

     72.306

62.305

   
                                                   31-12-2017 31-12-2016
Passiva
Algemene reserve

65.438

62.305

Te betalen bedragen

_6.868

_____0

72.306

62.305

   
Staat van baten en lasten 31-12-2017
                                                   31-12-2017 31-12-2016

Ontvangsten

23.182

27.963

Kosten

18.850

21.106

4.332

6.857

   
Bijdragen aan derden

850

1.350

Rentelasten

349

-92

Resultaat

3.133

5.599