Agenda: 16 Apr Algemene Ledenvergadering

in verband met het Coronavirus

Uitgesteld tot een latere datum

 

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering

Cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse

Donderdag 16 april 2020 om 20.00 uur 

Locatie volgt

  Agenda:  
 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019 en verslag kascommissie
 6. Begroting 2020
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en verkiesbaar zijn Marga Wortel, Nienke Bakker-Cruiming Aftredend en niet verkiesbaar zijn Sietze Hamstra en Hilda Zeeders. Binnen het bestuur komen vacatures beschikbaar. Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat: info@schylgemynlantse.nl
 1. Benoeming lid kascommissie
 2. Museum ’t Behouden Huys, Huske op e hoek, Stichting Schellinger Erfdeel, Bunkerstichting
 3. Redactie Schylge myn Lântse
 4. Rondvraag
 5. Sluiting
Programma na afloop staat in het kader van 40 jaar CHV Schylge myn Lântse      bekijk agenda
Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

https://www.youtube.com/channel/

Terschelling fon froeger

 Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’
Jaarrekening 2017
Balans per 31-12-2017
31-12-2017 31-12-2016
Activa
Te vorderen

1.815

160

Liquide middelen

70.491

62.145

     72.306

62.305

   
                                                   31-12-2017 31-12-2016
Passiva
Algemene reserve

65.438

62.305

Te betalen bedragen

_6.868

_____0

72.306

62.305

   
Staat van baten en lasten 31-12-2017
                                                   31-12-2017 31-12-2016

Ontvangsten

23.182

27.963

Kosten

18.850

21.106

4.332

6.857

   
Bijdragen aan derden

850

1.350

Rentelasten

349

-92

Resultaat

3.133

5.599