Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’
Jaarrekening 2018      
         
Balans per 31-12-2018      
         
  31-12-2018   31-12-2017  
Activa    
Te vorderen 1.715   1.815  
Liquide middelen 65.880   70.491  
  67.595   72.306  
         
  31-12-2018   31-12-2017  
Passiva    
Algemene reserve 66.628   65.438  
Te betalen bedragen 967   6.868  
  67.595   72.306  
         
         
Staat van baten en lasten 31-12-2018  
         
  31-12-2018   31-12-2017  
     
Ontvangsten 27.233   23.182  
Kosten 22.088   18.850  
  5.145   4.332  
         
Bijdragen aan derden 3.800   850  
Rentelasten 155   349  
Resultaat 1.190   3.133