Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’
Jaarrekening 2018   
     
Balans per 31-12-2018   
     
 31-12-2018 31-12-2017 
Activa   
Te vorderen1.715 1.815 
Liquide middelen65.880 70.491 
 67.595 72.306 
     
 31-12-2018 31-12-2017 
Passiva  
Algemene reserve66.628 65.438 
Te betalen bedragen967 6.868 
 67.595 72.306 
     
     
Staat van baten en lasten 31-12-2018 
     
 31-12-2018 31-12-2017 
   
Ontvangsten27.233 23.182 
Kosten22.088 18.850 
 5.145 4.332 
     
Bijdragen aan derden3.800 850 
Rentelasten155 349 
Resultaat1.190 3.133