Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’
Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021
  2021 2020
Activa €  € 
Te vorderen  1.274 1.987
Liquide middelen  67.275 65.569
  68.549 67.556
     
  2021 2020
Passiva €  € 
Algemene reserve 67.262 67.556
Te betalen bedragen 1.287 0
  68.549 67.556
     
Staat van baten en lasten 2021   
  2021 2020
   
Ontvangsten 21.743 21.840
Kosten 21.363 19.310
Bijdragen aan derden 396 2.247
Bankkosten 278 283
Resultaat -294 0