JAARVERSLAG CHV SCHYLGE MYN LÂNTSE 2016

Leden

Het ledenaantal is al een aantal jaren licht teruglopend. Waren er op 1 januari 2016 nog 1291 leden, op 1 januari 2017 was dit verminderd tot 1263 leden. 42 leden waren door opzegging of overlijden, maar ook simpelweg wegens adres onbekend of omdat de contributie niet betaald is, uit de administratie verwijderd. Toch zijn er ook 14 nieuwe aanmeldingen in 2016 geweest en dat is een positief teken en een opsteker voor de schrijvers en redactie van het tijdschrift.

Bestuurszaken                                                                                                                                                                                       In 2016 is het bestuur van samenstelling en aantal gewijzigd: Cees Rijf was als algemeen bestuurslid niet herkiesbaar en een opvolger is niet gevonden. Gelukkig heeft Iemke Bergsma aangegeven nog één jaar extra als penningmeester te willen functioneren en dat is door de leden dankbaar aanvaard.  Cecile Hek-van Oordt heeft na 10 jaar het secretariaat van de vereniging overgedragen aan Gea van Essen uit Landerum die met algemene stemmen is verkozen. In 2016 zag het bestuur er als volgt uit:

Pieter de Haan                 voorzitter                           2012 – aftredend 2018                                                                        Iemke Bergsma                penningmeester               2010 – aftredend 2017                                                                            Gea  van Essen                 secretaris                           2016 – aftredend 2019                                                                        Marga Wortel                   algemeen lid                     2008 – aftredend 2017                                                                            Cees Spanjer                    algemeen lid                      2014 – aftredend 2017                                                                        Sietze  Hamstra               algemeen lid                      2014 – aftredend 2017                                                                    Vacature

Namens Schylge myn Lântse hebben (bestuurs)leden zitting in andere besturen:                                                    Stichting Schellinger Erfdeel                      Cees Rijf                                                                                                                Gerrit  Luidinga Stichting                            Rikus van der Veen                                                                                        Stichting Húske op’e hoek                          Sil Roos                                                                                                             Stichting Bunkerbehoud Terschelling     Sietze Hamstra

Het bestuur heeft in 2016 meegedacht en meegepraat over de ontwikkelingen in het Project Kwelderherstel, het Project Tonnenloods, over de toekomst van Museum ’t Behouden Huys en de digitale fotobestanden van Terschelling in vroeger tijden en de Beeldbank van het museum.

Door de aanpassing en modernisering van het Huishoudelijk Reglement tijdens de ALV 2016 heeft de ledenvergadering geaccordeerd dat het bestuur een vrij budget van 15% van het vermogen van de vereniging uit mag geven aan projecten en sponsoring zonder raadpleging van de leden. Het bestuur is in 2016 niet in de buurt van dit bedrag gekomen. Stichting 1666 kreeg een bijdrage aan de filmdocumentatie van de activiteiten in het kader van de herdenking van de Ramp van 1666. SML heeft bijgedragen aan het Brandlaagmonument in de Commandeurstraat door Sporen in het zand. En de Stichting Schelliger Erfdeel kreeg een kleine bijdrage aan de secretariële kosten van die stichting.

St. Bunkerbehoud Terschelling heeft een subsidie aangevraagd voor een audiotour-systeem. Vanwege de hoogte van het bedrag is een deel toegezegd als subsidie en de rest als renteloze lening. Deze subsidie is nog niet verstrekt.

 

Activiteiten in 2016                                                                                                                                                                           We   begonnen het jaar met de algemene ledenvergadering op 22 maart. 50 leden waren aanwezig in Zonneweelde in Hoorn om kennis te nemen en goedkeuring te geven aan de notulen en het (financieel)jaarverslag van 2015, en in te stemmen met de voorgestelde bestuurswissel. Ter afsluiting werd een kleurenfilm getoond met Terschellinger beelden uit de 70-er jaren. Deze was ook te zien op de Stilendag van 11 april. ‘s Morgens hebben 50 personen de film gezien en ‘s middags nogmaals 55 personen.  Het was een geslaagde en gezellige dag met koffie en gebak, een praatje, met de fotocollecties van Tjeb Cupido en Gerda Bonnema  en spullen uit collectie Behouden Huys. Voor herhaling vatbaar.

We hebben 8 september met een kraam op de Beestenmarkt gestaan en op 28 december op de Midwintermarkt. Hierdoor zijn we in gesprek geraakt met toevallige voorbijgangers. En hebben we mensen kunnen interesseren voor de cultuurhistorische vereniging en het tijdschrift. Concreet heeft het rechtstreeks geleid tot nieuwe aanmeldingen.

 (foto: André Brink)

Op 10, 11, 12 en 14 november hebben we in de Stoek genoten van de Meslânzer Kemedy onder regie van Leo Bultje: Burenboade. Un tillevysyeeuwen fol nijs, nareghyd, fleureghyd en klucht. Door de spelers zelf geschreven en samengesteld, goed gemaakt en ontzettend leuk. Schylge myn Lântse had hier een aandeel in de kaartverkoop en zaalsponsoring.

De najaarslezing werd dit jaar op 20 november gehouden in de Stoek en verzorgd door Freek Zwart (Staatsbosbeheer) en Ernst Lofvers (Rijkswaterstaat) Zij hielden een gezamenlijk verhaal over: De Boschplaat. Verleden, heden, toekomst.

Onze belangrijkste dag was de Vrijwilligersdag, want zonder actieve leden geen vereniging, activiteiten en het tijdschrift (in de bus). Op 2 oktober hebben we alle actieve leden uitgenodigd voor een gezamenlijke dag in Oosterend. We begonnen in de regen met een lezing van Staatsbosbeheer op het Kaapsdune. Daarna bezochten we de Kaasfabriek waar Jan-Willem Zeilstra ons een rondleiding in zijn bedrijf gaf. Vervolgens hebben we de dag bij De Heeren van der Schelling afgesloten met een hapje en een drankje. Een dankjewel voor alle inspanningen die iedereen het afgelopen heeft geleverd voor de cultuurhistorische vereniging. Daarvoor allen dank.