JAARVERSLAG CHV SCHYLGE MYN LÂNTSE 2019

Leden
Het ledenaantal is al een aantal jaren licht teruglopend. Op 1 januari 2019 waren er 1233 leden, dit aantal is in de loop van het jaar verminderd tot 1203 leden op 1 januari 2020  waarvan  ca. 700 inwoners van Terschelling.

Mutaties: 40 opzeggingen, overlijden en/of adres onbekend en/of niet betaald. Er waren 10 nieuwe aanmeldingen. Daarnaast 32 adreswijzigingen.

Bestuurszaken

In 2019 was voorzitter Gea van Essen aftredend en herkiesbaar. Ze is met algemene stemmen herkozen. Er was een bestuursfunctie vrijgekomen. Remko Pals is door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Remko is aangenomen als lid van het bestuur waardoor het aantal bestuursledenweer terug is op 7 personen.

Het bestuur in 2019:

Gea van Essen                                 voorzitter                          2016 – aftredend 2022

Nienke Bakker-Cruiming               penningmeester              2017 – aftredend 2020 

Reina Haringa-Buren                     secretaris                          2018 – aftredend 2021

Marga Wortel                                  algemeen lid                     2008 – aftredend 2020 

Sietze Hamstra                               algemeen lid                     2014 – aftredend 2020 

Hilda Zeeders                                  algemeen lid                     2017 – aftredend 2020 

Remko Pals                                      algemeen lid                     2019 – aftredend 2022

Namens Schylge myn Lântse hebben (bestuurs)leden zitting in andere besturen:

Stichting Schellinger Erfdeel                      Cees Spanjer/Ellen Starrenburg

Stichting Húske op’e hoek                          Sil Roos

Stichting Bunkerbehoud Terschelling      Sietze Hamstra

De bestuursvergaderingen hebben zesmaal plaatsgevonden bij één van de bestuursleden thuis. Jaarlijks beleggen we een combinatievergadering in een informele bijeenkomst met de redactie van het tijdschrift om op de hoogte te blijven van elkaars werk.  De redactie verzet geweldig veel werk en brengt viermaal per jaar het tijdschrift uit, een groot compliment voor deze hechte groep mensen.
Het bestuur heeft in 2019 meegedacht en meegepraat over de Welstandsnota Terschelling, Begraafplaatsenbeleid Gemeente / de Oude begraafplaats,  Stichting Erfdeel / ANBI status, het beleidsplan van ’t Behouden Huijs en we denken mee met de werkgroep 75 jaar vrijheid Terschelling. Ook oriënteren we ons op een schrijfcursus Verhalend geschiedenis schrijven een opzet van Janneke Donkerlo. Wellicht heeft dit een vervolg in 2020.

Ook krijgen we diverse vragen van mensen uit het gehele land. We zijn een soort spin in het web. Veel vragen over de cultuurhistorie zetten we door naar historisch centrum ’t Behouden Huys, daar ligt de kennis over de cultuurhistorie van het eiland en reacties op het tijdschrift gaan naar de redactie. Mensen allemaal bedankt voor jullie werk!!

Financiële bijdragen

We hebben in 2019 verzoeken gekregen voor een financiële bijdrage verbonden aan de cultuurhistorie van Terschelling.
Maart 2019 ontvingen we een verzoek mee te doen aan de crowdfunding van Marloes Fopma, Eilandmeisje voor het boek Het Terschelling ABC. Op 14 maart hebben we besloten om € 100,00 bij te dragen.
Eind mei bogen we ons over de vraag van Frans Schot en Henjo Hekman om bij te dragen aan  een boek samengesteld met scheepsportretten, zeegezichten en zilte mijmeringen onder de titel Onder het oog van de Brandaris. Op 26 juni hebben we € 500,00 toegezegd.
Op 27 november volgde een aanvraag om het project 100 jaar schipbreuk West Aleta met een bijdrage te steunen. Op 10 december is € 250,00 toegezegd.

In totaal is in 2019 € 850,00 toegekend.

Uitnodigingen

Het bestuur heeft in 2019 op de volgende uitnodigingen gereageerd: Opening Audiotour museum ’t Behouden Huijs (op 5 juni rondgeleid); 27 april, Koninklijke onderscheiding voor oud-redacteur van het tijdschrift van Schylge myn Lânyse, Trini Martens-Smit; 5 mei opening expositiebunker G45 Tigerstelling en expositie Verdrongen Landschap; 20 september Boekpresentatie Bravo Terschellingers; 22 oktober presentatie boek Onder het oog van de Brandaris; 30 november boekpresentatie Het Terschellinger ABC; 7 december uitreiking Lutineprijs Arjen Bakker en Jan de Ruiter voor het boek Steken wij af naar dieper water. Gereformeerden op Terschelling.

Activiteiten

We begonnen in 2019 met de voorjaarslezing. Op zondag 10 februari ontvingen we zo’n veertig belangstellenden in de Westerkerk  waar de heren Anne Doedens en Jan Houter op hun welbekende smeuïge wijze vertelden over de Watergeuzen op en rond Terschelling. Zij hebben opnieuw nieuwe Nederlandse geschiedenis geschreven met hun boek De Watergeuzen, een vergeten geschiedenis, 1568-1575. Wat er in die jaren allemaal gebeurde, ook op Terschelling zelf, werd verteld en het prachtige verhaal werd ondersteund met diverse foto’s uit het boek.

Op 11 maart volgde de Stilendag. Het was een gezellige, drukbezochte dag met koffie en heerlijke mini-appelmeisjes. Er draaide een doorlopende film over verschillende activiteiten van vroeger, samengesteld door Cees Rijf. Het thema van de dag was Jutten. Er waren juttersvondsten van Remmert Ruyg, fotoboeken van Tjep Cupido en Peter van Riesen en diverse voorwerpen uit het depot van museum ’t Behouden Huys. Herinneringen werden opgehaald en sterke verhalen werden verteld. Het was een goede dag.

Op 5 juni was het bestuur uitgenodigd door de medewerkers van ’t Behouden Huys. We hebben informatie uitgewisseld en we hebben de audiotour in het Nederlands, Duits, Engels en de dialecten Westers, Meslânzers en het Aasters  kunnen beluisteren. De audiotour is een geweldige aanvulling. Het museum krijgt hierdoor nóg meer betekenis voor de bezoekers.

De algemene ledenvergadering was op 18 april in de Kraak. Er waren 35 leden aanwezig om kennis te nemen van en goedkeuring te geven aan de notulen, het (financieel)jaarverslag van 2018 en in te stemmen met de voorgestelde bestuurswissel voor 2019. Na het officiële deel werd er onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat en ter afsluiting werden filmbeelden uit de jaren 80 van de vorige eeuw vertoond van de inloopdagen van Schylge myn Lântse.

Op 18 juli ontvingen we de Cultuur Historische Vereniging Vlieland op Terschelling. De bestuursleden Barbara, Tjerkien, Joost, Ronald en Marja wilden graag Museum ’t Behouden Huys en de Tigerstelling bezoeken. En dat hebben we uiteraard geregeld. Het was heel leuk om hen te ontmoeten en van gedachten te wisselen met de Vlielanders. Misschien volgend jaar een bezoek aan Vlieland?

Op 14 en 15 november vond de najaarslezing plaats. Aan de hand van haar boek De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders heeft Anne-Goaitske Breteler  jeugdcolleges op de basisscholen (groep 7 en 8) en een avondlezing in het Centrum voor Natuur en Landschap gegeven. De avondlezing in het Centrum voor Natuur en Landschap trok een volle zaal. Ze nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van de walvisvaart en vertelde uit de herinneringen van oud-walvisvaarders. De kinderen van de groepen 7 en 8 werden meegenomen in een verhaal, met foto’s, uitleg en filmbeelden, over de avonturen van de walvisvaarders. Uit de reacties van de kinderen in de klas merkten we dat het verhaal interessant, boeiend en heel leerzaam was.

Vrijwilligers

De  vrijwilligers van onze vereniging zijn zeer belangrijk, want zonder actieve leden geen vereniging, activiteiten en het tijdschrift (in de bus).  Alle vrijwilligers hebben met kerst een heerlijke verrassing als dank voor hun inzet ontvangen. Een opgespoten Kerstden met twee leuke glaasjes en een speciaal ontworpen kerstkaart. Een dankjewel voor alle inspanningen die iedereen het afgelopen jaar  heeft geleverd voor de cultuurhistorische vereniging. Op naar 2020!