Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

JAARVERSLAG CHV SCHYLGE MYN LÂNTSE 2021

In het jaar 2021 zijn de activiteiten helaas niet doorgegaan, maar hebben we gelukkig wel de jaarvergadering van onze vereniging kunnen organiseren. Het bestuur heeft wel met regelmaat vergaderd. Hiervan een verslag over het jaar 2021

Leden
Het ledenaantal is al een aantal jaren teruglopend. Maar in 2021 lijkt het zich te stabiliseren. Op 1 januari 2021 waren er 1171  leden, dit aantal is in de loop van het jaar met 3 leden verminderd tot 1168 leden op 1 januari 2022,  waarvan  ca. 700 inwoners van Terschelling.

Mutaties: 40 opzeggingen, overlijden en/of verhuisd en adres onbekend en/of niet betaald. Er waren 37 nieuwe aanmeldingen. De oproepjes via facebook door Frans Schot hebben er vast toe bijgedragen.

Bestuurszaken

Bestuur: Reina Haringa, secretaris vanaf 2018, was in 2021 aftredend en herkiesbaar. Ze is met algemene stemmen herkozen.
Hilda Zeeders was algemeen bestuurslid vanaf 2017 en is in 2021 afgetreden.
Saskia Vis-Smit is door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid en door de aanwezigen op de jaarvergadering gekozen in het bestuur.

Het bestuur in 2021:
Gea van Essen                                  voorzitter                          2016 – aftredend 2022
Nienke Bakker-Cruiming              penningmeester              2017 – aftredend 2023
Reina Haringa-Buren                     secretaris                          2018 – aftredend 2024
Remko Pals                                       algemeen lid                     2019 – aftredend 2022
Saskia Vis-Smit                                algemeen lid                     2021 – aftredend 2024

Namens Schylge myn Lântse hebben leden zitting in andere besturen:

Stichting Schellinger Erfdeel                      Cees Spanjer/Gea van Essen

Stichting Húske op’e hoek                          Sil Roos

Stichting Bunkerbehoud Terschelling      Sietze Hamstra

Redactieleden tijdschrift in 2021
Hanny Otter-Wouda, Flip Tocila, Hille van Dieren, Geeske Roos, Marlies de Boer-Ruijg, Edward Petersen, Pieter van der Meer

De bestuursvergaderingen zijn regelmatig bij één van de bestuursleden thuis. Dit jaar zijn we, vanwege de richtlijnen, enkele malen uitgeweken naar het bezoekerscentrum van het bunkermuseum. Daar konden we goed aan de anderhalve meter afstand voldoen. Daarnaast hebben we online vergaderd op momenten dat we niet bij elkaar mochten komen.

Jaarlijks beleggen we een combinatievergadering in een informele bijeenkomst met de redactie van het tijdschrift om op de hoogte te blijven van elkaars werk.  Dit hebben we in 2021 in een andere vorm georganiseerd, namelijk in combinatie met een (uitgestelde) borrel tere ere van het 40 jarig redacteurschap van Hille van Dieren in 2020, aan boord van het schip “De Toekomst”. Op 25 juli vertrokken we om halfvijf vanuit de haven voor een zeiltocht over het wad. Tijdens de mooie zonsondergang konden we met elkaar proosten op het geweldige werk dat de redactie verzet. Ze brengt viermaal per jaar het tijdschrift uit, een groot compliment voor deze hechte groep mensen.

De historie van Terschelling  blijft een gewild onderwerp. We krijgen vragen van mensen uit het gehele land. Veel vragen over de cultuurhistorie zetten we door naar het Historisch Centrum ’t Behouden Huys, daar ligt de kennis m.b.t. de cultuurhistorie van het eiland. Bij ’t Behouden Huys heeft men ook niet stil gezeten. Daar is o.a. begonnen aan het Digitaliseringsprogramma. Er wordt gewerkt aan een programma dat het zoeken naar antwoorden zal vereenvoudigen.

Reacties met interessante onderwerpen gaan naar de redactie. Soms leidt dit tot een leuk artikel in het boekje en er kunnen vragen worden geplaatst in de rubriek ‘Vragen staat vrij’. Hanny heeft besloten om haar werk voor de redactie per eind 2021 te stoppen, haar opvolger Pieter van der Meer draait een tijdje met haar mee voordat hij deze taak in 2022 overneemt. De redactieleden werken hard  om ieder kwartaal een leuk boekje uit te brengen. Mensen allemaal bedankt voor jullie werk!!

Het bestuur heeft in 2021 meegedacht en meegepraat over diverse onderwerpen die het eiland aangaan.
Museum ’t Behouden Huys en de gemeente zijn gestart met het project Het Digitale Erfgoed.  Op 18 februari hebben we deelgenomen aan een eerste online-overleg over dit onderwerp. Hierin werd de eerste opzet bekendgemaakt. Het is een veelomvattend project waarbij diverse partners ruimte kunnen krijgen om hun informatie digitaal aan te bieden. Zo kunnen bijvoorbeeld ook SML en Stichting Erfdeel hier onderdeel van gaan uitmaken. Voor ons een mogelijkheid om bijvoorbeeld het boekje digitaal aan te bieden. In de jaarvergadering van 6 oktober volgde een korte presentatie voor de aanwezigen. Een vervolg zal later in 2021 of in 2022 plaatsvinden.
Op 22 februari 2021 werd het eerste exemplaar van de herdruk van het woordenboek Westers uitgereikt aan Edith de Witt-Roos. Het heruitgeven van het boek loopt samen met het project Mimmetaal. De krachten werden gebundeld en een deel van de opbrengst van het boek is toegezegd aan de werkgroep Mimmetaal. In oktober is overleg geweest met deze werkgroep. Doel is het dialect levendig te houden en het spreken van het Schylingers weer nieuw leven in te blazen, ook streven ze ernaar op later tijdstip de scholen erbij te betrekken. Hiertoe zal een stichting worden opgericht en in januari 2022 start een pilot. Er wordt eerst gebruik gemaakt van bestaand materiaal. De werkgroep weet nu de weg naar SML te vinden en wanneer vanuit het project Mimmetaal een concrete aanvraag komt, worden wij erbij betrokken.
Half maart werden we nogmaals (evenals in 2018 en 2019) benaderd door Gossen Bos over de herbouw van een korenmolen, deze stond vroeger in het verlengde van de Duindoornstraat aan de rand van het bos op West-Terschelling. Herbouw kan niet op de oorspronkelijke plek. Een nieuwe korenmolen, op een niet-historische plaats, heeft ons inziens weinig toegevoegde waarde aan Terschelling. Niemand heeft er een herinnering aan, daarvoor is het te lang geleden dat deze molen verdwenen is. En hij heeft er slechts kort gestaan. De bouw van de molen zal met goede fondsenwerving mogelijk zijn, maar ook de exploitatie en het onderhoud van de molen vergt enorme inzet van veel vrijwilligers en goed management. En een financieel dekkend toekomstplan. De stichting zal doorgaan met planontwikkeling en het vinden van draagvlak. Het bestuur van SML heeft geen adhesieverklaring op het plan willen geven.
In april waren de Stolpersteine klaar en werden ze op Terschelling afgeleverd. Helaas kon de kunstenaar de heer Demnig vanwege de coronabeperkingen niet bij de plaatsing aanwezig zijn. De onthulling vond plaats op 4 mei en is uitgevoerd door de 20 jarige initiatiefneemster in het bijzijn van de wethouder van cultuur Sietze Haringa en de voorzitter van onze verenging.

We werden begin augustus via Anne Doedens gewezen op het herdenken van 1572, einde van de 80-jarige oorlog, in de 21e eeuw. In 2022 is dat 450 jaar geleden. De gemeente Terschelling heeft, evenals de andere Waddeneilanden, niet gereageerd op dit gegeven en we hebben hierover ook geen melding gehad van de gemeente of ’t Behouden Huys. We hebben besloten het hierbij te laten.

Ook SML zou deelnemen aan de herstart van het culturele en sociale verenigingsleven in de vorm van een Uitmarkt, te houden op 2 oktober bij ET-10. Vele verenigingen vonden dit eigenlijk nog te vroeg, gezien de ontwikkelingen rondom corona. Deze dag is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. In de voorbereiding heeft SML een banner met Logo laten maken voor gebruik bij speciale gelegenheden.

Begin september ontvingen we van Edwin Zijlstra een verzoek tot adhesiebetuiging voor het maken van een app waarin speur-/puzzelroutes kunnen worden ontwikkeld. Hierop hebben we positief gereageerd.
September stond verder in het teken van de voorbereidingen voor de jaarvergadering, 6 oktober in de Walvisvaarder. Een jaarvergadering met een bijzonder tintje (Hille Erelid) Daar kon de banner toch in gebruik worden genomen. 😉
Helaas hebben we te kampen gehad met een storing in de aanmelding van nieuwe leden via de website van SML. Gelukkig zijn de aanmeldingen van dit jaar via een back up boven water gekomen en heeft Jauk alle aanmeldingen nog keurig verwerkt. We zijn wel tot de conclusie gekomen dat de website aan vernieuwing toe is en dat deze meer ‘responsive’ moet worden. Ook verzamelen we een volledige reeks boekjes van SML vanaf 1980, dit ter voorbereiding van het digitaliseren.
In november is de schrijfcursus ‘Verhalend geschiedenis schrijven’ weer opgepakt. Een cursus op het eiland lijkt niet te lukken. Het vervolg wordt een online cursus verspreid over meerdere dagdelen, te volgen begin 2022.

Financiële bijdragen

We hebben in 2021 verzoeken gekregen voor een financiële bijdrage verbonden aan de cultuurhistorie van Terschelling. De kosten van de aanschaf van de Stolpersteine bedroeg € 395,00. De factuur is betaald uit de bijdrage van de gemeente. Door de coronabeperkingen kon de heer Demnig niet aanwezig zijn bij de plaatsing van de stolpersteine. De onthulling op 4 mei was plechtig, in een klein gezelschap. Mede hierdoor is het toegekende bedrag vanuit de Gemeente niet in zijn geheel besteed. De gemeente Terschelling heeft ons toestemming gegeven om het restant van de bijdrage te oormerken en te besteden aan een project om de Joodse geschiedenis op Terschelling in WO2 te belichten.  SML heeft, op grond van de ingediende begroting, besloten met een extra bedrag bij te dragen aan de expositie “Joodse geschiedenis op Terschelling in WO2 “ en kent €750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) toe aan het bunkermuseum.
In juni ontvingen we een mail van Trusan Scherphuis-Knop over een heruitgave van haar boek “Eiland van hoop. Een Terschellinger Familiegeschiedenis 17e – 20e eeuw” Deze herdruk was kostendekkend en daarom heeft SML niet bijgedragen. In december is haar De Lutineprijs toegekend.
Half november kregen we een aanvraag van Cor Adema voor het plaatsen van twee informatiepanelen. Deze worden in overleg met Gemeente en Staatsbosbeheer geplaatst. (PM 2022)

Henk Dijkstra is voornemens zijn volgende fotoboekje in de reeks uit te brengen; Terschelling-in-Beeld periode 1900-1920. Hiervoor hebben we € 250,00 toegezegd.

Uitnodigingen

In 2021 was voorzitter Gea van Essen op 4  mei aanwezig bij de onthulling van de Stolpersteine in de Boomstraat. Een mooie plechtigheid op een dag van gedenken. De stenen zijn geplaatst door initiatiefnemer Vera, dochter van Hilde van Dieren, Gea van Essen en wethouder Sietze Haringa.

Op 23 oktober was Remko Pals namens het bestuur aanwezig op de herdenkingsplechtigheid van de KNRM. Aanleiding hiervoor was het feit dat 100 jaar geleden de reddingboot Brandaris met aan boord vier redders, met man en muis verging. Op deze dag werd een plaquette onthuld. (verslag in de Terschellinger nr. 1868)  (foto’s Jan Heuff)
 
Activiteiten

In 2021 zijn vanwege de Corona vanuit Schylge myn Lântse geen activiteiten georganiseerd.

Wel konden we op 6 oktober 2021 de Algemene Ledenvergadering weer live bijwonen. Het was een verademing weer eens met elkaar uitgebreid te kunnen spreken. Een bijzondere ledenvergadering, omdat we Hille van Dieren op deze dag hebben onderscheiden tot erelid van de vereniging. Dit vanwege het feit dat hij meer dan 40 jaar betrokken is bij de vereniging, vooral als redactielid.

Voorbereidingen voor activiteiten zijn wel doorgegaan, zo hebben we een lezing door Cateleyne Deodatus, over de werken van haar vader schilder en kunstenaar Jan Deodatus, op de plank staan. Deze zal naar we hopen in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Vrijwilligers

De  vrijwilligers van onze vereniging zijn en blijven zeer belangrijk, want zonder actieve leden geen vereniging, activiteiten en het tijdschrift (in de bus). Alle vrijwilligers hebben aan het eind van het jaar een Kerstkaart met een doosje eilander bonbons als dank voor hun inzet ontvangen. Een dankjewel voor alle inspanningen die iedereen het afgelopen jaar heeft geleverd voor de cultuurhistorische vereniging. Op naar 2022!

Jaarverslag vastgesteld op  6 april 2022 

De Voorzitter Gea van Essen

De Secretaris Reina Haringa