Privacybeleid

 • Persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van de ledenadministratie.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens die worden bewaard zijn:
  • Naam adres en woonplaats
  • geslacht
  • Bankrekening
  • Handtekening op papier bij een machtiging
 • Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.
 • Personen kunnen contact opnemen met de ledenadministratie om hun persoonsgegevens in te zien. Mailadres: ledensml@xs4all.nl

Gebruikersvoorwaarden

Op de website schylgemynlantse.nl zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die voor elke bezoeker van deze website gelden. Bij het bezoek van deze site gaat u hiermee akkoord. Zo niet dan dient u de website direct te verlaten.

CHV Schylge myn Lântse (SML) heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Kennelijke fouten binden ons echter niet. SML aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. SML besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Wij kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet voorkomen.

SML accepteert geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van de website in de breedste zin van het woord.

SML is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door u aan ons middels een website van ons of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of andere informatie door ons verstrekt.

SML behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website van kracht zijn.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Analytische cookies meten websitebezoek, waarmee de website beheerder de website desgewenst kan verbeteren. Denk aan het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s. Hiervoor maken we momenteel gebruik van Google Analytics. 
Wij gebruiken geen tracking cookies.

Copyright

Niets van de websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën, opname of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SML. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SML en/of haar licentiegevers en/of de maker(s) hiervan.

SML respecteert het intellectuele eigendom betreffende materialen zoals geplaatst in ons tijdschrift en op deze website en tracht bronnen zo volledig mogelijk te vermelden. In sommige gevallen is lastig te achterhalen wat de oorspronkelijke bron van materialen is, mocht er ergens onverhoopt een fout zijn ingeslopen dan kunt u contact met ons opnemen.