Mei Krysttiid nei hues tò

De lêste schoëldêgen for de krysfekansje doarje sò lang, mar ik der komt in ein oan. Mei sò’n licht gefoël stappe jim nei it lêste  lesûr út de schoël en mei gin minsk sonnen jim rûzje maitje kònne.