CHV Schylge myn Lântse

Woensdag 20 maart om 19.30 uur

Restaurant Zonneweelde Hoorn

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Verslag ledenvergadering 20 april 2023.         
  Jaarverslag 2023.
 4. Financieel verslag 2023 en verslag kascommissie.
  • Begroting 2024
  • Benoeming lid kascommissie 2025
 5. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   • Reina Haringa-Buren (secretaris) en Saskia Vis-Smit (bestuurslid)
   • Er is een vacature voor een secretaris en een algemeen bestuurslid
   • Het bestuur draagt Nienke van Houten voor als nieuwe secretaris
   • Het bestuur draagt Martijn Schot voor als nieuw bestuurslid
   • (Tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat: schylgemynlantse@gmail.com
 6. Redactie SML, werkgroepen, stichtingen en musea aan het woord.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

Na afloop vertelt Ernst Zoomers over de kerk en cultuurhistorie op Terschelling
Nazit met hapje en drankje.